KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ (“AYDINLATMA METNİ”)

Öztunç&Yılmaz Hukuk Bürosu, Av. Erdal Öztunç&Av. Kerem Yılmaz (“Öztunç&Yılmaz”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin korunmasında tüm hassasiyeti gösteriyoruz ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca müvekkilerimizin, müvekkil adaylarımızın, web sitemizi ziyaret eden ziyaretçilerimizin, iş ortaklarımızın, sınırlı hallerde müvekkil ve müvekkil adaylarımızın çalışanlarının  işlenen kişisel verilerine ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Hangi Kişisel Verilerinizi Topluyoruz?

Aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi, Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işleyebiliriz:

Kayıt Verileri: Bilgi notu, haber bülteni talepleri, etkinlik, konferans, webinar ve seminer kayıtları.

Kimlik ve İletişim Verileri: Müvekkillerin, müvekkil adaylarının, çalışanlarının,  iş ortaklarımızın ve diğer üçüncü kişilerin isim, nüfus cüzdanı, kimlik ve pasaport gibi kimlik belgeleri, doğum tarihleri, telefon numarası, e-posta adresi, adres gibi iletişim bilgileri.

Finans Verileri: Fatura bilgileri, ödeme geçmişi gibi finansal veriler.

Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Çok sınırlı olmak üzere ve hizmet için gerekli olması, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüğü yerine getirmek için zorunlu olması ve tarafınızca sağlanması halinde özel nitelikli kişisel veriler.

İş Adaylarına İlişkin Veriler

Cihaz Verileri:  IP adresi, saat dilimi, sayfada geçirilen süre gibi bilgiler.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verilerinizi aşağıda sayılan amaçlar doğrultusunda ilgili sebeplere dayalı olarak işliyoruz:

İş faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla sözleşmelerimiz kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla; meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve/veya ilgili kişinin kendisi tarafından bu verilerin alenileştirilmiş olması hallerinde, müvekkillerimizin, iş ortaklarımızın kimlik ve iletişim verilerini, finans verilerini, kayıt verilerini işliyoruz.

Hukuki danışmanlık hizmetlerimiz kapsamında, sözleşmesel yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla; meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve/veya ilgili kişinin kendisi tarafından verilerin alenileştirilmiş olması hallerinde, müvekkillerimizin, müvekkil adaylarımızın ve çalışanlarının kimlik ve iletişim verilerini, kayıt verilerini işliyoruz.

Bilgilendirme sağlamak amacıyla, açık rızanızla ve/veya temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için veri işlemenin zorunlu olması nedeniyle  kimlik ve iletişim verilerini, kayıt verilerini, cihaz verilerini işliyoruz.

Kara para aklama, MASAK mevzuatı ile müşteri tanıma gibi nedenlerden kaynaklı olarak hukuki yükümlülüklere uymak için zorunlu olması, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olduğu hallerde kimlik ve iletişim verilerini, finans verilerini, cihaz verilerini işliyoruz.

Web sitemizin ve sistemlerimizin etkin çalışmasını sağlamak, iyileştirmeleri gerçekleştirmek amacıyla kimlik ve iletişim verilerinizi, cihaz verilerinizi işleyebiliriz. Bu konudaki işleme nedenlerimizin hukuki sebepleri, hukuki yükümlülüklere uymak için zorunluluk olması ve/veya temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması gibi hallerdir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?

Kişisel verileriniz oztuncyilmaz.com adresli web sitemiz üzerinden, internet sitemizde yer alan çerezler vasıtasıyla, hukuk@oztuncyilmaz.com e-posta adresi üzerinden, web sitemizde yer alan haber bültenimize üyelik bölümünden ve doğrudan müvekkil veya müvekkil adaylarımızdan, iş ortaklarımızdan, tedarikçilerimizden, ofis ve web sitesi ziyaretçilerimizden, üyelerimizden, hizmet sağlayıcılarımızdan ve/veya belirtilen bu kişilerin temsilcilerinden, yetkililerinden ve/veya çalışanlarından ve doğrudan veya kamuya açık platformlardan, yetkili kişi ve makamlardan toplanmaktadır. Güler&Özkan olarak kişisel verilerinizi otomatik veya otomatik olmayan yollarla işliyoruz.

Kişisel Verileriniz Kimlere Aktarılabilir?

Yukarıda belirtilen kişisel verilerin işlenmesi amaçlarına dayanarak, kişisel verileriniz hizmet aldığımız tedarikçiler ve hizmet sağlayıcıları, kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

Web sitesi ziyaretçilerimizin, müvekkillerimizin, iş ortaklarımızın, müvekkil adaylarımızın ve paydaşlarımızın kişisel verileri; denetleyici ve düzenleyici kurumlar, idari organlar, yargı organları gibi resmi makamlarca ilgili mevzuata uygun şekilde talep edilmesi halinde ve/veya yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereği resmi makamlara açıklama yapılması zorunlu olan durumlarda resmi makamlara ilgili kişilerin açık rızası olmaksızın açıklanabilecektir.

Sistemlerimiz ve altyapılarımız Türkiye’de yer almakta olup, kişisel verilerinizin kural olarak yurt dışına aktarılması söz konusu değildir.

Kişisel Verilerinizin Korunması, Muhafazası ve İmhası

Kişisel verileriniz Kanun ve ilgili mevzuat düzenlemelerine uygun bir şekilde işlenmekte, korunmakta, muhafaza edilmekte ve imha edilmektedir.

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni’nde yer alan işleme amaçları için gerekli olan süre ve her halükarda yasal düzenlemelerde belirtilen kanuni zamanaşımı süreleri boyunca muhafaza edilmektedir. Anılan sürelerin sona ermesi halinde, kişisel verileriniz silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel verileriniz, elektronik ortamda ve basılı kopya olarak muhafaza edilmektedir. Güler&Özkan’ın fiziki arşivine ve diğer sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerinizin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi/ifşası durumunda, Öztunç&Yılmaz ilgili kişileri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu ihlalin gerçekleştiği andan itibaren 72 saat içerisinde bilgilendirir.

Kişisel Verilerinize Dair Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel verilerinize ilişkin haklarınız aşağıdaki şekildedir:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

Kişisel verilerinizin işlenme nedenlerinin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme, elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme.

Sahip olduğunuz işbu hakları, aşağıda verilen iletişim bilgileri ile bizimle iletişime geçerek kullanabilirsiniz.

Öztunç&Yılmaz Hukuk Bürosu(Av. Erdal Öztunç&Av. Kerem Yılmaz)

Adres: Sahrayıcedit Mah. Şemsettin Günaltay Cad. No:258 Kat:2 Daire:13 Kadıköy/İstanbul

E-Posta: hukuk@oztuncyilmaz.com

İşbu Aydınlatma Metni, zaman içinde güncellenebilecektir. Bu nedenle, güncellemelerden haberdar olmak için zaman zaman web sitemizi ziyaret etmenizi öneririz.